Bu alan Maçkalı Şehit Eren Bülbül adına süresiz olarak kapatılmıştır.
Haber Detayı
29 Eylül 2021 - Çarşamba 15:26 Bu haber 994 kez okundu
 
Yöresel Ürün Satış Birimi Kiralama İhalesi
ilan.gov.tr de ihaleye çıkarılan alanlar haber detayındadır.
UZUNGÖL Haberi
Yöresel Ürün Satış Birimi Kiralama İhalesi

   ilan.gov.tr de ihaleye çıkarılan alanlar haber detayındadır.

 

   

İHALE İLANI
Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Uzungöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde niteliği, yeri ve miktarı belirtilen alanlarda Mola Noktası (30 m²’lik Yöresel Ürün Satış Birimi) işletmeciliği işleri yapılmak üzere, 14.10.2021 tarihinde saat 11.00 ile 13.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Rize Toplantı salonunda ihale edileceklerdir.
Sıra No İşin Niteliği- Yeri- Miktarı Yıllık Muh.Bedeli Geçici Teminat Tutarı(10) İhale Tarihi Dosya Bedeli Saati

1
Uzungöl Tabiat Parkı Çayıroba Mahallesi Mola Noktası (30 m²’lik Yöresel Ürün Satış Ünitesi) İşletmeciliği işi

19.470,53 TL


1.947,00 TL


14.10.2021


100,00 TL


11.00

2
Uzungöl Tabiat Parkı Haros Komları Mevkii Mola Noktası (30 m²’lik Yöresel Ürün Satış Ünitesi) İşletmeciliği işi
17.371,94 TL

1.738,00 TL

14.10.2021

100,00 TL

13.30

İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler (Her iki iş için)
 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 1. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 2. Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
            a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
            b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
         c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel         kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi    vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve      görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil        Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
 1. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek
           a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
 • Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği veya Yöresel Ürün Satış işletmeciliği,
            b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
            c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
          ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
           d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
           e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi  veya ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 3. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 4. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge  vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 5. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 6. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
 7. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) 10'nu tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 8. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

İLAN OLUNUR.
 
Kaynak : https://www.ilan.gov.tr/ilan/855893/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/uzungol-tabiat-parki-yoresel-urun-satis-birimi-kiraya-verilecektir-coklu-kiralama-
Kaynak: Editör: Uzungöl Haber
Etiketler: Yöresel, Ürün, Satış, Birimi, Kiralama, İhalesi, ,
Yorumlar
Diğer Haberler
Haber Yazılımı Uzungöl